Galeria
neurologia

Uprzejmie informuj?, ?e w ramach prowadzonej przeze mnie Poradni Neurologicznaj przyjmuj? pacjentów w ka?dy wtorek od godziny 14.00 - ten dzie? zarezerwowany jest dla pacjentów podejrzewnych, leczonych z powodu schorze? uk?adu pozapiramidowego / choroba Parkinsona  i schorzenia podobne / oraz z zaburzeniami funkcji poznawczych , ot?pieniem /choroba Alzheimera/. W ?rody i czwartki od godziny 10.00 przyjmuj? pacjentów "neurologicznych", bez profilu schorze? ; wtorek, z pó?niejszymi godzinami pracy w poradni  jest dla opiekunów pacjentów , cz?sto pracuj?cych . Poradnia mie?ci si? w w Sejnach, przy ulicy Wojska Polskiego 60D . Terminy wizyt ustalane s? telefonicznie - rejestracja 87 5669040 , oraz 87 5669041

 

W ramach Oddzia?u Neurologicznego w Suwa?kach, ul.Szpitalna 60 prowadzony jest program leczenia dystonii mi??niowych preparatami toksyny botulinowej ; choroby te charakteryzuj? si? zwykle ruchami mimowolnymi, nienaturalnym napi?ciem grup mi??ni - leczone s? mi?dzy innymi te w obr?bie twarzy np. przymusowe zamykanie powiek, nienaturalne ustawienia g?owy - tzw. kr?cz karku. Weryfikacja rozpoznania i kwalifikacja do programu odbywa si? w ramach powy?szej poradni , a tak?e Poradni Neurologicznej w Suwa?kach , Szpitalna 60.

Pacjenci leczeni s? w ramach odpowiednich umów z NFZ, co oznacza , ?e nie ponosz? kosztów tak porad, jak i stosowanych w procesie leczenia preparatów.