Galeria
co ? gdzie ? kiedy ?

Leczenie przy pomocy akupunktury jest wysoce
skuteczne, lecz nale?y pami?ta? o nast?puj?cych faktach :

- efektu leczenia nale?y oczekiwa? po serii zabiegów ,
a nie natychmiast !

- zwykle po pierwszych 3-4 zabiegach pacjenci mog? czu? si? zm?czeni, mo?e dochodzi? do nasilenia dolegliwo?ci; jest to normalne, przej?ciowe zjawisko !

- prosz? o informowanie mnie o przebytych lub istniej?cych chorobach - zw?aszcza nowotworowych, psychicznych, zaburzeniach rytmu serca, zaburzeniach krzepni?cia krwi, a tak?e ewentualnej ci??y !

- w wi?kszo?ci przypadków ka?de spotkanie sk?ada si? z diagnostycznego badania komputerowego, którego rezultatem jest w?a?ciwy zabieg akupunktury, z laseroterapii, wibroakustyki, mikro- i elektropunktury, etc.
Ka?de spotkanie trwa oko?o godziny.

Do gabinetu zapraszam Pa?stwa w:
poniedzia?ki i ?rody od godziny 16.00
/ w gabinecie zwykle pracuj? do oko?o 19 -20
/Image


W celu usprawnienia pracy, prosz? o telefoniczne umawianie wizyt
87 5651853 / telefon czynny w dni przyj?? od ok 15.30 /


ADRES:
ul. Ko?ciuszki 82 lok. 6
16- 400 Suwa?ki

Seria zabiegów sk?ada si? zazwyczaj z 12 seansów - w razie potrzeby jest wyd?u?ana na zasadach podanych dalej.

- leczenie trwa oko?o 2-3 miesi?cy i jest dostosowane do ka?dego pacjenta, do charakteru schorzenia

- po ca?ej serii zabiegów ponowna terapia powinna by? poprzedzona kilkumiesi?czn? przerw? /ok. 6 miesi?cy /

- w celu profilaktyki zdrowia wskazane jest / szeroko stosowane w pa?stwach Dalekiego Wschodu / przyj?cie raz do roku serii zabiegów

 

 

wszelkie ewentualne pytania dotycz?ce metody leczenia prosz? zg?asza? w trakcie zabiegów bezpo?rednio do mnie