Galeria
o metodzie

Akupunktur? /Chi?ski Systemem Medycyny/ nazywa si? sposób oddzia?ywania na okre?lone strefy powierzchni cia?a pacjenta, przy pomocy ró?nego rodzaju bod?ców
i instrumentów: igie?, ucisku, ciep?a, promieniowania laserowego, d?wi?ku o odpowiedniej cz?stotliwo?ci, pr?du elektrycznego, substancji chemicznych i naturalnych, etc - maj?cy na celu normalizacj? wspó?dzia?ania struktur i funkcji organizmu pomi?dzy sob?, jak równie? w odniesieniu do ?rodowiska zewn?trznego, do otoczenia. Wykorzystuje si? wtedy szczególne po??czenia i wspó?zale?no?ci struktur wewn?trznych i powierzchniowych, które charakteryzuje wspólna cz?stotliwo?? rezonansu elektromagnetycznego, wspólny czas maksymalnej aktywno?ci. Cz??? organizmu spe?niaj?ca powy?sze otrzyma?a nazw? meridian. Maksymalna jego aktywno?? w ci?gu doby zawiera si? w dwóch godzinach, wobec czego ca?odobowy cykl zosta? podzielony na 12 cykli meridialnych. Nazwy wi?kszo?ci meridianów maj? pochodzenie od narz?du wewn?trznego, wchodz?cego w sk?ad meridianu, nale?y jednak zaznaczy?, ?e nazwa meridianu a narz?d to nie to samo. Zaburzenie funkcji ka?dego z meridianów powoduje ca?y kompleks biochemicznych, tkankowych, narz?dowych, reprodukcyjnych, psychicznych zmian w organizmie, w rezultacie czego okre?lona cz??? organizmu starzeje si? szybciej, lub proces osi?gania pe?ni wydolno?ci i sprawno?ci przebiega niew?a?ciwie. Efektem tego jest powstawanie" s?abych miejsc, które s? najbardziej podatne na dzia?anie czynników chorobotwórczych, tworz? si? warunki do powstawania schorze? przewlek?ych. Diagnostyka meridialna pomaga okre?li? miejsce, charakter i mechanizm zaburze? zdrowia. Akupunktura pomaga przywróci? prawid?owy stan meridianów, likwiduj?c w ten sposób przyczyny sprzyjaj?ce powstawaniu chorób przewlek?ych, wspomaga proces w?a?ciwej odbudowy organizmu.
Stosowanie w gabinecie jednorazowego, wysokiej jako?ci instrumentarium w po??czeniu z nowoczesn? technologi? diagnostyczn? i terapeutyczn?, czyni? leczenie nie tylko wysoce skuteczne, ale tak?e bezpieczne.

Gabinet mój jest jedynym w Polsce, gdzie po odpowiednim przeszkoleniu i przy akceptacji autora, dr Ilii Seldina, wykonywane s? zabiegi z wykorzystaniem jego oryginalnej metody diagnostyczno-terapeutycznej .

Pierwsza klinika dr I.Seldina powsta?a 01.07.1987 roku na Litwie. Od tego czasu w oddzia?ach kliniki leczy?o si? ponad 8 tysi?cy pacjentów. W ró?nych okresach w Klinice pracowa?y takie asy ?wiatowej akupunktury jak profesorowie: Koczetkow ,Zolnikov, Lubowcew, Rakczajew, wysokiej klasy specjalista-cybernetyk prof. Sa?in. Doktor Seldin, wraz ze wspó?pracownikami jest autorem ponad 200 prac naukowych, wielokrotnie g?oszonych na mi?dzynarodowych kongresach po?wi?conych akupunkturze.

Wk?adem dr Seldina do ?wiatowej nauki jest teoria o wielopoziomowej meridialnej neuroadap-tacji, jako podstawy akupunktury. W Klinice opracowana zosta?a modyfikacja testu japo?skiego naukowca dr Akebane i obecnie stosowane badanie jest podstaw? wysoce efektywnej metodyki leczniczej - komputerowej refleksoterapii. Metoda opiera si? na uderzeniowym, kompleksowym dzia?aniu na chory organizm jednocze?nie kilku bod?ców fizycznych, przy jednoczesnym, ci?g?ym stosowaniu testu komputerowego. Zwykle w podstawowym zestawie leczniczym stosuje si? akupunktur?, laseroterapi?, masa? r?czny i mechaniczny, elementy terapii manualnej, wibroakustyk?, w po??czeniu z metodami daj?cymi efekt odleg?y w czasie jak: mikroakupnktura, zio?olecznictwo, zalecenia dietetyczne i dotycz?ce aktywno?ci fizycznej. Terapia taka pozwala w trakcie2-3 miesi?cznego cyklu osi?gn?? zwykle zadawalaj?ce efekty- w wi?kszo?ci przypadków przewlek?ych schorze? z zespo?em bólowym, spastycznym, na tle chorób zwyrodnieniowych i uczuleniowych.

Przeczytaj wi?cej o metodzie...